1. Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας (αυτοί οι “Όροι” ή αυτοί οι “Όροι και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας”) που περιέχονται στο παρόν στην παρούσα ιστοσελίδα διέπουν τη χρήση αυτού του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένων όλων των σελίδων αυτού του ιστότοπου (στο εξής συλλογικά αναφέρονται ως ” Δικτυακός τόπος”). Οι παρόντες Όροι ισχύουν με πλήρη ισχύ και ισχύ για τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας και με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, αποδέχεστε ρητά όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο, εάν έχετε οποιαδήποτε αντίρρηση σε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις της Ιστοσελίδας.

2. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από το περιεχόμενο που έχετε στην κατοχή σας, το οποίο ενδέχεται να έχετε επιλέξει να συμπεριλάβετε σε αυτή την Ιστοσελίδα, σύμφωνα με τους παρόντες Όρους, η ELECTROBEST ή / και οι δικαιοπάροχοί της είναι ιδιοκτήτες όλων των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και υλικού που περιέχονται σε αυτήν την Ιστοσελίδα και όλα τα δικαιώματα διατηρούνται. Σας παρέχεται περιορισμένη άδεια, υπό την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στους παρόντες Όρους, για σκοπούς προβολής του υλικού που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο,

3. Περιορισμοί

Είστε ρητά και εμφατικά περιορισμένος από όλα τα παρακάτω:

  1. δημοσίευση υλικού ιστοτόπου σε οποιοδήποτε μέσο,
  2. πώληση, υποβολή άδειας ή / και άλλου είδους εμπορική εκμετάλλευση οποιουδήποτε υλικού ιστοτόπου.
  3. Δημόσια εκτέλεση ή / και παρουσίαση υλικού ιστοτόπου.
  4. να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο με οποιονδήποτε τρόπο που είναι, ή ενδέχεται να είναι, επιβλαβής για αυτόν τον ιστότοπο.
  5. τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου με οποιονδήποτε τρόπο που επηρεάζει την πρόσβαση του χρήστη σε αυτόν τον Ιστότοπο.
  6. τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας σε αντίθεση με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς ή με τρόπο που προκαλεί ή μπορεί να προκαλέσει βλάβη στον Ιστότοπο ή σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή επιχειρηματική οντότητα.
  7. Εμπλεκόμενοι σε οποιαδήποτε συλλογή δεδομένων, εξαγωγή δεδομένων ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια δραστηριότητα σε σχέση με αυτόν τον Ιστότοπο, ή κατά τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.
  8. Χρήση αυτής της Ιστοσελίδας για συμμετοχή σε οποιαδήποτε διαφήμιση ή μάρκετινγκ. Ορισμένες περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύονται από την πρόσβαση από εσάς και η ELECTROBEST μπορεί να περιορίσει περαιτέρω την πρόσβαση σε εσάς σε οποιεσδήποτε περιοχές αυτής της Ιστοσελίδας, ανά πάσα στιγμή, κατά την αποκλειστική και απόλυτη διακριτική της ευχέρεια. Οποιοδήποτε αναγνωριστικό χρήστη και κωδικός πρόσβασης που ενδέχεται να διαθέτετε για αυτόν τον ιστοτόπο είναι εμπιστευτικοί και πρέπει να διατηρήσετε την εμπιστευτικότητα αυτών των πληροφοριών.

4. Το περιεχόμενό σας

Σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις για τον ιστότοπο, “Το περιεχόμενό σας” θα σημαίνει οποιοδήποτε ήχο, βίντεο, κείμενο, εικόνες ή άλλο υλικό που επιλέγετε να εμφανίσετε σε αυτόν τον ιστότοπο. Όσον αφορά το περιεχόμενό σας, προβάλλοντας το, παραχωρείτε στην ELECTROBEST μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, αμετάκλητη, αδειοδοτημένη χωρίς άδεια άδεια χρήσης, αναπαραγωγής, προσαρμογής, δημοσίευσης, μετάφρασης και διανομής σε οποιοδήποτε μέσο.
Το περιεχόμενό σας πρέπει να είναι δικό σας και δεν πρέπει να παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων. Η ELECTROBEST διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρέσει οποιοδήποτε από το Περιεχόμενο σας από αυτόν τον Ιστότοπο ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο χωρίς προειδοποίηση.

5. Δεν υπάρχουν εγγυήσεις

Αυτός ο δικτυακός τόπος παρέχεται «ως έχει», με όλα τα ελαττώματα και η ELECTROBEST δεν παρέχει ρητές ή σιωπηρές αναπαραστάσεις ή εγγυήσεις, οποιουδήποτε είδους σχετίζεται με αυτή την Ιστοσελίδα ή τα υλικά που περιέχονται σε αυτή την Ιστοσελίδα. Επιπλέον, τίποτα που περιέχεται σε αυτόν τον Ιστότοπο δεν θεωρείται ότι παρέχει συμβουλές σε εσάς.

6. Περιορισμός ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η ELECTROBEST, ούτε οποιοδήποτε από τα στελέχη της, οι διευθυντές και οι υπάλληλοί της, δεν υπόκειται σε εσάς για οτιδήποτε προκύψει ή συνδέεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου, ανεξάρτητα από το αν η ευθύνη αυτή είναι συμβατική, αδικοπραξία ή άλλως και η ELECTROBEST συμπεριλαμβανομένων των στελεχών, των διευθυντών και των υπαλλήλων της, δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε έμμεσες, επακόλουθες ή ειδικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από ή με οποιονδήποτε τρόπο σχετίζονται με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας.

7. Αποζημίωση

Με την παρούσα αποζημιώνετε στο έπακρο την ELECTROBEST από και ενάντια σε οποιεσδήποτε και όλες τις υποχρεώσεις, το κόστος, τα αιτήματα, τα αίτια της αγωγής, τις αποζημιώσεις και τα έξοδα (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων δικηγορικών αμοιβών) που προκύπτουν από οποιαδήποτε παραβίαση οποιασδήποτε από τις διατάξεις στους παρόντες Όρους.

8. Διαχωρισμός

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων κριθεί μη εφαρμόσιμη ή άκυρη σύμφωνα με οποιοδήποτε εφαρμοστέο δίκαιο, αυτή η μη εκτελεστότητα ή η ακυρότητα δεν θα καταστήσει τους παρόντες Όρους μη εκτελεστικούς ή άκυρους στο σύνολό τους και οι διατάξεις αυτές διαγράφονται χωρίς να θίγονται οι υπόλοιπες διατάξεις του παρόντος.

9. Μεταβολή Όρων

Η ELECTROBEST δικαιούται να αναθεωρήσει τους παρόντες Όρους ανά πάσα στιγμή κατά την κρίση της και με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας αναμένεται να επανεξετάσει τους Όρους αυτούς σε τακτική βάση για να διασφαλίσει ότι κατανοείτε όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν τη χρήση αυτού του Δικτυακού Τόπου.

10. Εκχώρηση

Η ELECTROBEST θα επιτρέπεται να εκχωρεί, να μεταβιβάζει και να αναθέτει σε τρίτους τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις της σύμφωνα με τους παρόντες Όρους χωρίς να απαιτείται καμία κοινοποίηση ή συναίνεση. Ωστόσο, δεν επιτρέπεται να εκχωρήσετε, να μεταβιβάσετε ή να αναθέσετε σε τρίτους οποιαδήποτε από τα δικαιώματα ή / και τις υποχρεώσεις σας βάσει αυτών των Όρων.

11. Πλήρης Συμφωνία

Οι παρόντες Όροι, συμπεριλαμβανομένων τυχόν νομικών ειδοποιήσεων και αποποίησης ευθύνης που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο, συνιστούν το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ της ELECTROBEST και εσάς σε σχέση με τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας και αντικαθιστούν όλες τις προηγούμενες συμφωνίες σε σχέση με αυτές.

12. Κυβερνητικός Νόμος & Δικαιοδοσία

Οι παρόντες Όροι θα διέπονται από και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους του κράτους της Ελλάδας και θα υποβάλλονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των κρατικών και ομοσπονδιακών δικαστηρίων που βρίσκονται στην Ελλάδα για την επίλυση τυχόν διαφορών.

13.  Ακύρωση Παραγγελίας

Ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την παραγγελία του αφού πρώτα επικοινωνήσει μέσω e-mail στο [email protected] ή τηλεφωνικώς στο 2444024988 .
Η δυνατότητα ακύρωσης που δίνεται στον πελάτη έχει χρονικό όριο μέχρι πριν την παράδοση στην μεταφορική εταιρεία.
Σε περίπτωση που το προϊόν έχει παραδοθεί στην μεταφορική η έχει αποσταλεί προς παράδοση ο πελάτης δεν μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία.
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει υποχρεωτικά να παραλάβει την παραγγελία του και εν συνεχεία να ακολουθήσει την διαδικασία επιστροφής.
Σε περίπτωση άρνησης παραλαβής η αδιαφορίας παραλαβής της παραγγελίας ή όμοιας κακόβουλης πράξης από την πλευρά του αγοραστή, ο αγοραστής υποχρεούται να καταθέσει τα έξοδα αποστολής.
Το ηλεκτρονικό κατάστημα old.old.electrobest.eu διατηρεί το δικαίωμα προσφυγής στη δικαιοσύνη προκειμένου να διεκδικήσει τις ζημίες που ενδεχομένως έχουν προκύψει ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικής ή τηλεφωνικής παραγγελίας του πελάτη.